Szabályozási háttér

Szabályozási háttér

KÜLSŐ SZABÁLYOZÁS

Az Egyetemet érintő, az adatkezelésére vonatkozó legfontosabb magyar jogszabályok:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • elektronikus beléptető rendszer és elektronikus térfigyelő rendszerre vonatkozóan: 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

A vonatkozó legfontosabb EU-szabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, ismertebb nevén: GDPR)

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK (www.naih.hu)

BELSŐ, EGYETEMI SZABÁLYOZÁS

Az ELTE Adatkezelési Szabályzata szabályozza az alábbi területeket:

 1. Az adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai (4. §)
 2. Új technológiák, eljárások, szoftverek bevezetését megelőző Adatvédelmi hatásvizsgálat szabályai (6-7. §)
 3. az ELTE munkatársak kötelezettségei (8. §; 37-38. §)
 4. Adatkezelési tájékoztatóra vonatkozó előírások (9. §)
 5. Adatkezelési jogalapok (10-13. §)
 6. Adattovábbítás típusai, szabályai (14-22. §)
 7. A személyes adatok kezelése tudományos kutatás során (23. §)
 8. Nyilvántartások (25-29. §)
 9. Stratégia Adatbázis (30. §)
 10. Elektronikus beléptető rendszer (31-32. §)
 11. Elektronikus térfigyelő rendszer (33-35. §)
 12. Az adatkezeléssel érintett személy jogai (39. §)
 13. Adatvédelmi incidens intézésének szabályai (40-42. §)
 14. Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény kezelése (46-58. §)
 15. Közérdekű adatok közzétételének rendje (59. §)