Közérdekű adatok megismerése

Közérdekű adatok megismerése

Közérdekű adatok megismerése

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Tisztelt Látogató!

Magyarország Alaptörvénye VI. Cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adat fogalmát, valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) határozza meg.

Ennek értelmében közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”. Közérdekből nyilvános adat „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli”.

Az Infotv. 28. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

E rendelkezések érvényesülése érdekében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa – Szervezeti és Működési Rendjének 6. sz. mellékleteként – elfogadta az Egyetem Adatkezelési szabályzatát.

Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk Önt a szabályzatban foglalt, az igények benyújtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban (személyes megjelenés útján vagy telefonon), írásban (postai úton vagy faxon) vagy elektronikus úton (a rektor@elte.hu címen) bárki igényt nyújthat be.

Az igénynek a következőket szükséges tartalmaznia:

  • az igénylő neve (személyazonosság igazolása nem kérhető) / nem természetes személy igénylő esetén megnevezése,
  • az igénylő választása szerint e-mail címe vagy levelezési címe,
  • az igényelt adatok pontos meghatározása,
  • nyilatkozat arra nézve, hogy másolat készítését igényli-e,
  • másolat igénylése esetében azok átvételének módja (személyesen, postai úton vagy elektronikusan).

Az igényléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről itt tájékozódhat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény rendjét teljes körűen az Egyetem Adatkezelési szabályzatának 46–58. §-ai tartalmazzák.

Közérdekű adatigénylés előtt érdemes megnézni az ELTE közérdekű információkat tartalmazó oldalát.